Contact us צור קשר דף הבית
27/03/2014
הדוחות הכספיים של המוסד לתקינה לשנת 2013 פורסמו!
הדוחות הכספיים מופיעים במדור דוחות כספיים.
להרחבה >>


27/02/2014
פורסם סיכום דיון שנערך בוועדה המקצועית בנושא היטלי השבחה
הוועדה המקצועית דנה לאחרונה באופן יישום התקינה הבינלאומית על היטלי השבחה לאור כניסתה לתוקף של פרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי. סיכום הדיון נפתח בדבר יו"ר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. סיכום הדיון מופיע בנושאים שנדונו.
להרחבה >>


23/01/2014
פורסם תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים
התקן קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים למטרות כלליות (general purpose financial statements), כדי להבטיח השוואתיות עם הדוחות הכספיים של הישות לתקופות קודמות וגם עם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן מפרט דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם. התקן אינו כולל דרישות של הכרה ומדידה.
להרחבה >>


08/01/2014
פורסמה הצעה לתקן חשבונאות מספר 36, תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69
הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות מספר 36, תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69. ההצעה לתקן מופיעה בתקינה ישראלית הצעות לתקנים.
להרחבה >>


07/01/2014
חדש! חדש! חדש!
פורסמה מהדורת 2013 של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) מתורגמים לעברית
להרחבה >>


30/10/2013
פורסמו תרגומים לעברית של תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 36, תקן חשבונאות בינלאומי 39 ופרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
במאי 2013 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים את פרשנוות מספר 21 של דיווח כספי בינלאומי. ישות תיישם את הפרשנות לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. תרגום לעברית מופיע כעת בתקינה בינלאומית - תוספות לתקני IFRS. במאי 2013 וביוני 2013 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים את תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 36 ותיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 39 בהתאמה. ישות תיישם את התיקונים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. תרגום לעברית מופיע כעת בתקינה בינלאומית - תוספות לתקני IFRS.
להרחבה >>לכל החדשות


המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן, המוסד לתקינה) עוסק בתקינה חשבונאית שוטפת, במטרה לעלות את רמת התקינה החשבונאית בישראל, מבחינה כמותית ואיכותית גם יחד ולשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים.

במוסד לתקינה מיוצגים גורמים שונים מחוץ לקהיליית המקצוע - חברות מדווחות, גופים מפקחים, משקיעים ואנשי אקדמיה. ייצוג זה, מבטיח לא רק תדמית של אי תלות והעדר משא פנים, אלא גם רגישות והענות רבה יותר לדרישותיהם של המשתמשים השונים בדוחות הכספיים.
 
   
חברות פרטיות, מלכ"רים, עמותות וכדומה יישמו את התקנים וההבהרות שפרסם המוסד לתקינה. בכוונת המוסד לתקינה להמשיך ולפרסם תקנים והבהרות בעתיד.

תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מאפשר לחברות ...

להרחבה >>

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). תקן זה קובע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חברות ציבוריות בישראל, ייערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים. ...

להרחבה >>


 Acrobat Reader       כל הזכויות שמורות ©     רח' גרוזנברג 14 תל אביב     טל' 03-5109977     פקס: 03-5109988