הדפס
חיפוש באתר

הבהרות


הבהרה מספר 10

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

הבהרה זו פורסמה יחד עם תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) והיא מחליפה למעשה את הוראות סעיפים 112-111 לתקן חשבונאות מספר 15 המקורי. ההבהרה קובעת את עיתוי בחינת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה, אופן קביעת שווי השימוש של ההשקעה ואת אופן ההקצאה של הפסד מירידת ערך. השינוי העיקרי בהבהרה הוא שהפסד מירידת ערך של השקעה בחברה כלולה אינו מוקצה תחילה למוניטין, אלא מוקצה להשקעה בכללותה. לפיכך, אם חלה בתקופות עוקבות עלייה בערך ההשקעה, ההפסד מירידת ערך יבוטל במלואו או בחלקו.


הנחיה מקצועית 98-2

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי ודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הנחיה מקצועית 98-1

הטיפול החשבונאי בעלויות הכרוכות בהתאמת תוכנת מחשב לשנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הבהרה

הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה בגין השקעות בתאגידים מסוימים בעקבות תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה

ההבהרה קובעת את הכללים לרישום נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים לקיזוז, הנוצרים בגין השקעה בחברה מושקעת, המוצגת לפי העלות ובגין השקעה בחברה מוחזקת, המוצגת לפי שיטת השווי המאזני.


הנחיה מקצועית 2000-1

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי הודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000