הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


הצעה לתקן חשבונאות מספר 38

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

ההצעה לתקן מפרטת את הדרישות לסיווג, למדידה ולהצגה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, של נכסים לא שוטפים המוחזקים לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. ההצעה לתקן מבוססת על תקן דיווח כספי בינלאומי 5. תקן חשבונאות מספר 38 יחליף את תקן חשבונאות מספר 8, פעילויות מופסקות.


הצעה לתקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2016)

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה 

הוועדה המקצועית החליטה להציע תיקון לתקן חשבונאות מספר 22 על מנת לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישויות שאין להם הון עצמי כהגדרתו בתקן חשבונאות מספר 22, לפני עדכונו, על ידי קביעה שבתנאים מסוימים זכויות משקיעים יסווגו כהון עצמי ולא כהתחייבות. תיקון זה עולה בקנה אחד עם התקינה הבינלאומית (תיקון מקביל נערך לתקן חשבונאות בינלאומי 32 בשנת 2008).


הצעה מעודכנת לתקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2016)

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

הוועדה המקצועית מפרסמת הצעה מעודכנת זו לאור השינויים הרבים שבוצעו בהצעה לתקן ממועד פרסומה לציבור בחודש ינואר 2016. מרבית השינויים מתייחסים לצמצום בדרישות הגילוי בהצעה לתקן. מטרת ההצעה לתיקון תקן חשבונאות מספר 22 היא על מנת לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישויות שאין להם הון עצמי כהגדרתו בתקן חשבונאות מספר 22, לפני עדכונו, על ידי קביעה שבתנאים מסוימים זכויות משקיעים יסווגו כהון עצמי ולא כהתחייבות. תיקון זה עולה בקנה אחד עם התקינה הבינלאומית (תיקון מקביל נערך לתקן חשבונאות בינלאומי 32 בשנת 2008).


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.