הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


הצעה לתקן חשבונאות מספר 39

הטבות עובד

ההצעה לתקן קובעת את הטיפול החשבונאי ואת הגילוי לגבי כל הטבות העובד. תקן חשבונאות מספר 39 יחליף את גילוי דעת מספר 19, הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה ואת גילוי דעת מספר 20, הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה.


הצעה לתקן חשבונאות מספר 38

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

ההצעה לתקן מפרטת את הדרישות לסיווג, למדידה ולהצגה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, של נכסים לא שוטפים המוחזקים לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. ההצעה לתקן מבוססת על תקן דיווח כספי בינלאומי 5. תקן חשבונאות מספר 38 יחליף את תקן חשבונאות מספר 8, פעילויות מופסקות.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.