הדפס
חיפוש באתר

הצעה לדחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 9

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה בישיבתה ביום 20 באוקטובר 2015 את הצעה לתקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2015), לפיה יידחה מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 9, דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה, מיום 1 באוקטובר 2014 ליום 1 באוקטובר 2016. בהתאם לתקנון המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, לפני פרסום ההצעה לתקן לציבור, מועברת ההצעה לתקן לרשות ניירות ערך וללשכת רואי חשבון לתקופת הערות מקדמית. לפיכך, ההצעה לתקן האמורה תפורסם לציבור רק לאחר תקופת ההערות המקדמית והתייחסות להערות רשות ניירות ערך ולשכת רואי חשבון.
 

חזרה לכל החדשות