הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC

פורסמו תרגומים לעברית של שלוש החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC בנושא הטיפול החשבונאי באופציות המסווגות כהתחייבויות פיננסיות בהכרה לראשונה, בנושא מס ערך מוסף שאינו ניתן להחזר בגין תשלומי חכירה ובנושא הטבות כלכליות משימוש בחוות רוח.

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודש אוקטובר 2021 ובחודש דצמבר 2021.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS. 

חזרה לכל החדשות