הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ותקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי

תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות קובע את כללי ההכרה, המדידה וההצגה של הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת דרישות הגילוי לגביהן. התקן מבוסס בעיקרו על תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (ההבדלים העיקריים מפורטים במבוא לתקן). התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר 25, הכנסות, תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה, תקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע, הבהרה מספר 8, דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו והבהרה מספר 9, הכנסות מעסקאות תוכנה.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי ואת דרישות הגילוי בנושא. התקן קובע שעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס ולפיכך יש להוונן לעלות הנכס הכשיר ואילו עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות לישות. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 3, היוון עלויות אשראי. החלפה זו מבוצעת בד בבד עם החלפת תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה ותקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות