הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי מגדיר סיוע ממשלתי ומענק ממשלתי ומסביר את ההבחנה ביניהם. התקן קובע את הטיפול החשבונאי במענק ממשלתי. לעומת זאת, לגבי סיוע ממשלתי שאינו מענק ממשלתי התקן כולל דרישות גילוי בלבד.  התקן מבוסס על ההוראות העיקריות בתקן חשבונאות בינלאומי 20, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי ובפרשנות מספר 10 של הוועדה המתמדת לפרשנויות סיוע ממשלתי ללא קשר לפעילויות תפעוליות (10 SIC). התקן כולל דרישות ספציפיות לטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להשתתפות ביציאות כהגדרתם בתקן (כגון מענקים מסוימים מרשות החדשנות) ומאפשר לישות בחירת מדיניות חשבונאית בין שתי חלופות. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות