הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים חדשים לעברית של תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים, כולל תרגום לעברית של תקן דיווח כספי בינלאומי 16

התרגומים החדשים מופיעים בתקינה בינלאומית - תוספות לתקני IFRS

לצפייה בתרגום לעברית של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות לחץ כאן

לצפייה בתרגום לעברית של יוזמת הגילויים (תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 7) לחץ כאן

לצפייה בתרגום לעברית של הכרה בנכסי מסים נדחים בגין הפסדים שלא מומשו (תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 12) לחץ כאן

לצפייה בתרגום לעברית של תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 לחץ כאן

לצפייה בתרגום לעברית של הבהרות לתקן דיווח כספי בינלאומי 15 לחץ כאן

לצפייה בתרגום לעברית של סיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 2) לחץ כאן

חזרה לכל החדשות