הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 38, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 38

תקן זה מפרט את הדרישות לסיווג, למדידה ולהצגה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, של נכסים לא שוטפים המוחזקים לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 8 שדן בפעילויות מופסקות. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. התקן ייושם מכאן ולהבא על נכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) שמקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה ועל פעילויות שמקיימות את הקריטריונים לסיווג כפעילויות שהופסקו לאחר מועד היישום לראשונה של תקן זה.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות