הדפס
חיפוש באתר

פורסם שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב)

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה (וכן תיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים וביטול של גילוי דעת מספר 10, הצגת מס שירותים בדין וחשבון כספי של מוסד בנקאי או חברת ביטוח), לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, לתקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים ולגילוי דעת מספר 29, צדדים קשורים. גהתקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.  

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות