הדפס
חיפוש באתר

עדכון מהוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

היוון עלויות אשראי על ידי קבלן המכיר בהכנסות לאורך זמן לפי 15 IFRS

לאור העובדה שמועד פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2018 מתקרב, הרינו להביא לידיעת המשתמשים פרסום זה. הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) דנה לאחרונה בסוגיה של היוון עלויות אשראי על ידי קבלן, אשר מכיר בהכנסה לאורך זמן בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 15. הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי גיבשה החלטה זמנית (tentative agenda decision), אשר פתוחה להערות הציבור עד ליום 6 בפברואר 2019. להלן תרגום של ההחלטה הזמנית של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי:


הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי קיבלה החלטה זמנית שלא להוסיף נושא זה לסדר היום שלה לתקינה בישיבתה בחודש נובמבר 2018. הוועדה תשקול שנית את ההחלטה הזמנית, כולל את הסיבות שלא להוסיף את הנושא לסדר היום שלה לתקינה, בישיבה עתידית. הוועדה מעודדת את הציבור להגיש את תגובותיהם להחלטה הזמנית באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים.

הוועדה קיבלה בקשה לגבי היוון עלויות אשראי בהתייחס לבנייה של מבנה מגורים בעל מספר יחידות (בניין). בתבנית העובדות המתוארת בבקשה:

  1. קבלן (ישות) בונה את הבניין ומוכר יחידות ללקוחות.
  2. הישות לווה כספים באופן ספציפי לצורך בניית הבניין ומתהוות לה עלויות אשראי בגין הלוואה זו.
  3. לפני שמתחילה הבנייה, הישות חותמת חוזים עם לקוחות למכירת יחידות אחדות בבניין (יחידות שנמכרו)
  4. הישות מתכוונת להתקשר בחוזים עם לקוחות למכירת היחידות הבנויות באופן חלקי שנותרו (יחידות שטרם נמכרו) ברגע שהיא תמצא לקוחות מתאימים.
  5. התנאים של החוזים עם הלקוחות והעובדות והנסיבות הרלוונטיות לחוזים אלה (הן עבור היחידות שנמכרו והן עבור היחידות שטרם נמכרו) הם כאלה שביישום סעיף 35(ג) לתקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות הישות מעבירה שליטה על כל יחידה לאורך זמן ולפיכך מכירה בהכנסות לאורך זמן. התמורה שהובטחה על ידי הלקוח בחוזה היא בצורה של מזומן או נכס פיננסי אחר.

בבקשה עולה הסוגיה אם לישות יש נכס כשיר כהגדרתו בתקן חשבונאות בינלאומי 23 ולפיכך היא מהוונת עלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין.

ביישום סעיף 8 לתקן חשבונאות בינלאומי 23, ישות מהוונת עלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר כחלק מהעלות של אותו נכס. סעיף 5 לתקן חשבונאות בינלאומי 23 מגדיר נכס כשיר כ"נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד לו או למכירתו".

בהתאם לכך, הישות בוחנת אם, בתבנית העובדות המתוארת בבקשה, היא מכירה נכס שבהכרח דרוש פרק זמן מהותי להכין אותו לשימוש המיועד לו או למכירתו. בהתאם לנסיבות ולעובדות הספציפיות בכל מקרה, הישות יכולה להכיר באחד או יותר מהנכסים הבאים: לקוחות, נכס בגין חוזה ו/או מלאי.

הוועדה הגיעה למסקנה שבתבנית העובדות המתוארת בבקשה הישות אינה מהוונת עלויות אשראי. הוועדה ציינה כי:

  1. נכס לקוחות כלשהו שהישות הכירה אינו נכס כשיר. סעיף 7 לתקן חשבונאות בינלאומי 23 קובע שנכסים פיננסיים אינם נכסים כשירים.
  2. נכס בגין חוזה כלשהו שהישות מכירה אינו נכס כשיר. נכס בגין חוזה (כהגדרתו בנספח א' לתקן דיווח כספי בינלאומי 15) מייצג את זכות הישות לתמורה המותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן עבור העברת שליטה על יחידה. השימוש המיועד של הנכס בגין חוזה – לגבות מזומן או נכס פיננסי אחר – אינו שימוש שבהכרח דורש פרק זמן מהותי להכינו לשימוש המיועד.
  3. מלאי כלשהו (עבודה בתהליך) בגין יחידות שטרם נמכרו הנמצאות בבנייה שהישות מכירה אינו נכס כשיר. בתבנית העובדות המתוארת בבקשה, נכס זה מוכן למכירתו המיועדת במצבו הנוכחי – כלומר הישות מתכוונת למכור את היחידות הבנויות שאופן חלקי ברגע שהיא תמצא לקוחות מתאימים ובעת החתימה על החוזה עם לקוח, תעביר שליטה על עבודה בתהליך כלשהי המתייחסת לאותה יחידה ללקוח.

הוועדה הגיעה למסקנה שהעקרונות והדרישות בתקן חשבונאות בינלאומי 23 מספקים בסיס הולם עבור ישות על מנת לקבוע אם להוון עלויות אשראי בתבנית העובדות המתוארת בבקשה. כתוצאה מכך, הוועדה [החליטה] שלא להוסיף נושא זה לסדר היום לתקינה.


 

כאמור לעיל, החלטה זמנית זו פתוחה לתגובות הציבור עד ליום 6 בפברואר 2019. הוועדה לפרשנויות אמורה לדון בתגובות הציבור להחלטה זמנית זו בישיבה עתידית ורק לאחריה תתפרסם ההחלטה הסופית.

להלן קישור לטיוטת ההחלטה באתר המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים:

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/over-time-transfer-of-constructed-good-ias-23/comment-letters-projects/tad-over-time-transfer-of-constructed-good/#consultation

חזרה לכל החדשות