הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 10

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו. יישום מוקדם מומלץ. 

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות