הדפס
חיפוש באתר

פורסם תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16

ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-19 Covid

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה ביום 28.5.20 תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16. התיקון מספק לחוכרים הקלה לעניין הטיפול בויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19. חוכר יישם את התיקון לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 ליוני 2020 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר, כולל בדוחות כספיים שטרם אושרו לפרסום ביום 28 במאי 2020.

תרגום לעברית של התיקון מופיע בתקינה בינלאומית - תוספות לתקני IFRS. לצפייה בתרגום - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות