הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 42

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף. תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת תקן חשבונאות מספר 26, מלאי. התקן אף מגדיר נכס ביולוגי, צמח מניב ותוצרת חקלאית ומסביר את ההבחנה ביניהם. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות