הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 37, ישויות השקעה

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 37

התקן נועד לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישויות השקעה. התקן מגדיר ישות השקעה וקובע את הטיפול החשבונאי של ישות השקעה בהשקעותיה בחברות בנות, בחברות בשליטה משותפת, בחברות כלולות ובניירות ערך אחרים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם מומלץ. התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות