הדפס
חיפוש באתר

פורסמו הנחיות ליישום התקינה הישראלית בעת אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

בהתאם לסעיף 15א לתקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות כאשר המדיניות החשבונאית התבססה על כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת), ישות רשאית לשנות את המדיניות החשבונאית שלה למדיניות חשבונאית המבוססת על תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני או על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני ובלבד שהשינוי מבוצע  במועד התחילה של אותו תקן או לאחריו. בהתאם לסעיף 15ב לאותו תקן ישות אשר בחרה בהתאם לסעיף 15א לאמץ תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני או כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני תיישם את תקני החשבונאות בשינויים המתחייבים.

על מנת לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים ביישום התקינה הישראלית, המוסד לתקינה מפרסם הנחיות יישום כלליות אלה לעניין השינויים המתחייבים בתקני החשבונאות בעת אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 16.

ההנחיות ליישום מופיעות בתקינה ישראלית - דוגמאות ליישום התקינה הישראלית. לצפייה בהנחיות היישום לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות