הדפס
חיפוש באתר

דוחות כספיים

להלן הדוחות הכספיים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. בהעדר תקן דיווח כספי בינלאומי בנושא מלכ"רים, הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לעקרונות של גילוי דעת מספר 69, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 5 ותקן חשבונאות מספר 36.

דוחות כספיים לשנת 2021


דוחות כספיים לשנת 2020


דוחות כספיים לשנת 2019


דוחות כספיים לשנת 2018


דוחות כספיים לשנת 2017


דוחות כספיים לשנת 2016


דוחות כספיים לשנת 2015


דוחות כספיים לשנת 2014 


דוחות כספיים לשנת 2013


דוחות כספיים לשנת 2012 


דוחות כספיים לשנת 2011