הדפס
חיפוש באתר

הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית

תוכנית לימודי החשבונאות הקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובחינות מועצת רואי חשבון כוללים אך ורק את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. כפועל יוצא בוגרי לימודי החשבונאות אינם בקיאים בתקני החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל אשר אומצו על ידו. אולם בפרקטיקה חלק ניכר מעבודתם של מדווחים ושל רו"ח מבקרים עוסק בדוחות כספיים של חברות שחייבות בדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

כתוצאה מכך, עלה הצורך להכין חוברת שמטרתה זיהוי ההבדלים העיקריים בכללי ההכרה, המדידה וההצגה בין תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לבין תקני החשבונאות בישראל.

חוברת הדרכה זו שהוכנה על ידי חברים ומשתתפים בוועדה המקצועית, מתנדבים נוספים וצוות המוסד לתקינה נועדה לסייע בזיהוי ההבדלים העיקריים כאמור, אך אינה מתיימרת להקיף את כלל ההבדלים בין התקינות בכל נושא, כך שיתכנו הבדלים נוספים מעבר לאלו הכלולים בחוברת. נדגיש כי היקף הגילוי הנדרש בתקינה הבינלאומית נרחב בהרבה לעומת היקף הגילוי הנדרש בתקינה הישראלית המיועדת לחברות פרטיות ולכן חוברת זו כוללת פירוט חלקי בלבד בקשר עם ההבדלים בדרישות הגילוי בין התקינות. לנוחיות הקוראים, בכל נושא מופיעה הפניה לסעיפים העוסקים בדרישות הגילוי בכל תקן.

החוברת "הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית" הינה כלי עזר ואינה מהווה תחליף לקריאת התקנים במלואם.

ההשוואה מבוססת על תקני החשבונאות בישראל ועל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים כשהם מעודכנים עד לחודש ינואר 2015, מבלי להביא בחשבון אימוץ מוקדם של תקני דיווח כספי בינלאומיים שטרם נכנסו לתוקף מחייב (כגון תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ותקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות שמועד תחילתם המחייב הוא 1 בינואר 2018). ההשוואה אינה כוללת התייחסות לפרקטיקה הנהוגה בתקינה הבינלאומית או לפרקטיקה הנהוגה בישראל, אם פרקטיקה כזו לא עוגנה במסגרת תקן דיווח כספי בינלאומי או תקן חשבונאות ישראלי, לרבות הפרשנויות להם המפורסמות על ידי גופי התקינה האמורים. גם במקרים בהם קיימת פרקטיקה בתקינה מסוימת, אך אין הוראה במסגרת התקנים עצמם, צוין בהשוואה "אין התייחסות".

חוברת הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית