הדפס
חיפוש באתר

הבהרות


הנחיה מקצועית 2000-1

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי הודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000


הנחיה מקצועית 98-2

גילוי בדוחות הכספיים לגבי אי ודאויות הנגרמות עקב סוגיית שנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הנחיה מקצועית 98-1

הטיפול החשבונאי בעלויות הכרוכות בהתאמת תוכנת מחשב לשנת 2000

ההנחיה אינה רלוונטית כיוון שהאירועים והנסיבות שאליהם התייחסה ההנחיה חדלו להתקיים.


הבהרה

הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה בגין השקעות בתאגידים מסוימים בעקבות תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה

ההבהרה קובעת את הכללים לרישום נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים לקיזוז, הנוצרים בגין השקעה בחברה מושקעת, המוצגת לפי העלות ובגין השקעה בחברה מוחזקת, המוצגת לפי שיטת השווי המאזני.


הנחיה מקצועית 04-1

הטיפול החשבונאי בהוצאות מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003

ההנחיה קובעת כיצד יש לקבוע את הוצאות המסים בדוחות הכספיים לשנת 2003.


הבהרה מספר 1

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת, שאינה חברה בת 

הבהרה מספר 1 בוטלה על ידי הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009) בתוקף החל מ- 1 בינואר 2009. ההבהרה בוחנת את השאלה אם יש לראות בהשקעה בחברה מוחזקת שאינה בת שעיקר נכסיה הם נכסים שאינם בתחולת תקן חשבונאות מספר 15, נכס שאינו בתחולת התקן. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בתקופות הדיווח העוקבות לתקופת הדיווח בה נדרשה החברה המחזיקה לראשונה ליצור הפרשה לירידת ערך בגין ההשקעה בחברה המוחזקת, שאינה בת.


הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009)

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת 

הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009) מחליפה את הבהרה מספר 1 שפורסמה בספטמבר 2003. ההבהרה עודכנה על מנת להתאימה להוראות הבהרה מספר 10. ההבהרה מתייחסת לסוגיית התחולה של תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) על השקעה בחברה כלולה שמרבית נכסיה אינם בתחולת התקן וכן לטיפול החשבונאי בהשקעה בחברה כלולה בתקופות עוקבות לתקופה שבה הוכר הפסד מירידת ערך ההשקעה.


הבהרה מספר 2

הטיפול החשבונאי בירידת ערך של מוניטין הנכלל בדוחות הכספיים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפסד מירידת ערך מוניטין שהוכר בדוחות הכספיים של החברה המוחזקת שאינה חברה בת. ההבהרה בוטלה בעת פרסומה של הבהרה מספר 6 בחודש פברואר 2005.


הבהרה מספר 3

הטיפול החשבונאי בירידת ערך של השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית, שאינה חברה בת

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפרשי תרגום שנוצרו והמתייחסים להפרשה לירידת ערך השקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפרשי תרגום במידה ואלה סווגו בעבר להון העצמי, בעת ביטול, חלקי או מלא, של ההפרשה לירידת ערך. הבהרה זו בוטלה בעת פרסום תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) בחודש אפריל 2007.


הבהרה מספר 4

תרגום הדוחות הכספיים לשקל ממטבע הדיווח שאינו השקל

ההבהרה קובעת את אופן התרגום של פריטים בדוחות הכספיים לשקל ממטבע הדיווח שאינו השקל ואת הגילוי הנדרש. הבהרה זו בוטלה בעת פרסום תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) בחודש אפריל 2007.


הבהרה מספר 5

בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם לבעלי המניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו 

ההבהרה קובעת אילו זכויות המוקנות לבעלי מניות המיעוט ייחשבו כנסיבות המונעות בעליל מבעל מניות הרוב את יישום השליטה בפועל, ולכן מונעות ממנו לאחד את הדוחות הכספיים של אותה חברה מוחזקת. ההבהרה מבהירה את הוראות גילוי דעת מספר 57, דוחות כספיים מאוחדים.


הבהרה מספר 6

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת 

הבהרה מספר 6 בוטלה על ידי הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009) בתוקף החל מ- 1 בינואר 2009. ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין הפסד מירידת ערך (או רווח מביטול הפסד מירידת ערך) שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה הכלולה. כמו כן, ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחותיה הכספיים של החברה המחזיקה בגין יתרות עודפי עלות המיוחסות ליחידות מניבות מזומנים או לנכסים המזוהים שערכם נפגם. ההבהרה מבטלת את הבהרה מספר 2.


הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009)

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009) מחליפה את הבהרה מספר 6 שפורסמה בפברואר 2005. ההבהרה עודכנה על מנת להתאימה להוראות הבהרה מספר 10. ההבהרה מתייחסת לטיפול החשבונאי על ידי החברה המחזיקה בהפסד מירידת ערך נכסים שהוכר על ידי החברה המוחזקת וכן טיפול ביתרות עודפי העלות המיוחסים לחברה המוחזקת. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009).


הבהרה מספר 7

הטיפול החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים, שלא הוכרה בגינן הוצאה 

ההבהרה קובעת את הטיפול החשבונאי בהטבות מס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים, שלא הוכרה בגינן הוצאה. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה.


הבהרה מספר 8

דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו

ההבהרה קובעת מהם הסימנים שעל פיהם יש להחליט אם הישות תדווח על הכנסותיה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו. ההבהרה מבהירה את הוראות תקן חשבונאות מספר 25.


הבהרה מספר 9

הכנסות מעסקאות תוכנה 

תנאי ההכרה בהכנסות מעסקאות תוכנה אינם שונים במהותם מתנאי ההכרה בהכנסות שנקבעו בתקן חשבונאות מספר 25. יחד עם זאת, עקב קיומם של מאפיינים ייחודיים לעסקאות תוכנה, עלה הצורך בפרסום הבהרה זו, הדנה בהכנסות מעסקאות תוכנה וזיהוי רכיבי עסקאות תוכנה וכן קובעת את אופן הבחינה של היבטים מסוימים של תנאי ההכרה בהכנסות.


הבהרה מספר 10

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה של חברה מוחזקת שאינה חברה בת

הבהרה זו פורסמה יחד עם תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) והיא מחליפה למעשה את הוראות סעיפים 112-111 לתקן חשבונאות מספר 15 המקורי. ההבהרה קובעת את עיתוי בחינת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה, אופן קביעת שווי השימוש של ההשקעה ואת אופן ההקצאה של הפסד מירידת ערך. השינוי העיקרי בהבהרה הוא שהפסד מירידת ערך של השקעה בחברה כלולה אינו מוקצה תחילה למוניטין, אלא מוקצה להשקעה בכללותה. לפיכך, אם חלה בתקופות עוקבות עלייה בערך ההשקעה, ההפסד מירידת ערך יבוטל במלואו או בחלקו.