הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


הצעה לתקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018), מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות. בהתאם להצעה לתקן, כאשר המדיניות החשבונאית התבססה על כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת), יתאפשר לישות לשנות את המדיניות החשבונאית שלה למדיניות חשבונאית המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני ובלבד שהשינוי מבוצע במועד התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו. שינוי כזה במדיניות החשבונאית מהווה שינוי יזום במדיניות החשבונאית ויטופל בהתאם להוראות התקן לגבי שינוי יזום. הערות ותגובות להצעה לתקן יש להעביר בכתב אל המוסד עד ליום 22 ביולי 2018. שימוע ציבורי יתקיים ביום שלישי, ח' בסיוון, תשע"ח, ה- 22 במאי, 2018, בשעה 9:00 בלשכת רואי חשבון (רח' מונטיפיורי 1, תל אביב). בשימוע תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי ההצעה. הערות בכתב יתקבלו בברכה. הכניסה על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני (iasb@iasb.org.il).