הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


הצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) (תקינה ישראלית)

בהצעה לשיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) (תקינה ישראלית) מציעה הוועדה המקצועית: (א) להתאים את תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה לתקן חשבונאות בינלאומי 12, (ב) להתאים את תקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע לתקן חשבונאות בינלאומי 16, (ג) להתאים את תקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים לתקן חשבונאות בינלאומי 38.