הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


הצעה לתקן חשבונאות מספר 10

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

ההצעה לתקן קובעת את הטיפול החשבונאי והגילוי לגבי כלל ההפרשות, ההתחייבויות התלויות והנכסים התלויים. ההצעה לתקן מבוססת על תקן חשבונאות בינלאומי 37.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.