הדפס
חיפוש באתר

הצעות לתקני חשבונאות


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק ב

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


מזכר לדיון - הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים - חלק א

המזכר לדיון כולל טיוטת הצעה לתקן בנושא הכרה וגריעה של נכסים פיננסיים וכן טיוטת הצעה להבהרה בנושא איחוד ישויות למטרה מיוחדת. כמו כן כולל המזכר לדיון שאלות מנחות, שעליהן מבקשת הוועדה המקצועית תגובה.


הצעה לתקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2017)

תשלום מבוסס מניות

ההצעה לתקן תחליף את תקן חשבונאות מספר 24. ההצעה לתקן מעדכנת את תקן חשבונאות מספר 24 וכוללת לראשונה הוראות לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות בין חברות בקבוצה, תיקון ההגדרות של תנאי שוק ותנאי הבשלה והוספת הגדרות לתנאי שירות ותנאי ביצוע, הוראות לגבי הטיפול בתנאים שאינם תנאי הבשלה, הוראות לגבי שינוי סיווג של עסקאות תשלום מבוסס מניות והוראות לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות הכוללות מאפיין סילוק נטו עבור מחויבות לניכוי מס במקור.