הדפס
חיפוש באתר

מאמרים ומצגות


טיוטת הצעה לתקן חשבונאות מספר 40

דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

הרצאה זו הועברה במסגרת כנס מלכ"רים ועמותות של לשכת רואי חשבון ב-29 באפריל 2019.


מצגת על תקן חשבונאות בינלאומי 8

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ועל תקן חשבונאות בינלאומי 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח

המצגת הועברה בפברואר 2015 בקורס תקינה בינלאומית בלשכת רואי חשבון בישראל


מצגת לגבי העדכונים בתקן דיווח כספי בינלאומי 3 (מעודכן) ובתקן חשבונאות בינלאומי 27 (מעודכן)


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 16

גידורים של השקעה נטו בפעילות חוץ


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 15

הסכמים להקמת נדל"ן


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 14, תקן חשבונאות בינלאומי 19

המגבלה על נכס הטבה מוגדרת, דרישות הפקדה מינימליות ויחסי הגומלין ביניהן


תקציר פרשנות בינלאומית מספר 12

הסדרי זיכיון למתן שירות


מתכונת הדוחות הכספיים