הדפס
חיפוש באתר

נוסח משולב של תקני חשבונאות

במרוצת השנים עודכנו גילוי הדעת של לשכת רואי חשבון ותקני החשבונאות בעקבות פרסום של תקני חשבונאות חדשים. לאור עדכונים אלה, עלה הצורך בהכנת נוסח משולב אשר ישמש ככלי עבודה לחברות ולרואי החשבון. הנוסח המשולב הוכן על ידי צוות המוסד לתקינה ולא אושר על ידי הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה. כמו כן, לנוסח המשולב אין תוקף משפטי מחייב.

תוכן עניינים

מועד תחילה ומועד ביטול של כלל התקנים


כללי

הנוסחים המשולבים ומעמדם


מסגרת מושגית

נוסח משולב של מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם


הצגה של דוחות כספיים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 34


מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)


הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ותמצית השיקולים והנימוקים

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים - תקן חשבונאות מספר 12


הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ותמצית השיקולים והנימוקים

נוסח משולב של תמצית השיקולים והנימוקים לתקן חשבונאות מספר 12


מלאי

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 26


השקעות

שיטת השווי המאזני - נוסח משולב של גילוי דעת 68


השקעות

דוחות כספיים מאוחדים - נוסח משולב של גילוי דעת 57


השקעות

בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם לבעלי מניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו - הבהרה מספר 5


השקעות

הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן)


השקעות

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ותעודות השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות - נוסח משולב של גילוי דעת 33


השקעות

הטיפול החשבונאי על ידי המשקיע בהשקעה ביחידות השתתפות במחקר מדעי - נוסח משולב של גילוי דעת 42


השקעות

ישויות השקעה - תקן חשבונאות מספר 37


רכוש קבוע ומענק השקעות

רכוש קבוע - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 27


רכוש קבוע ומענק השקעות

הטיפול החשבונאי במענק השקעות - נוסח משולב של גילוי דעת 35


נדל"ן להשקעה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 16


נכסים בלתי מוחשיים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 30


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

ירידת ערך נכסים - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברת בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009)


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת, שאינה חברה בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009)


הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת - נוסח משולב של הבהרה מספר 10


עסקאות לטווח ארוך

הקמת בניינים למכירה - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 2


עסקאות לטווח ארוך

היוון עלויות אשראי - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 3


עסקאות לטווח ארוך

עבודות על פי חוזה ביצוע - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 4


עסקאות לטווח ארוך

הסדרי זיכיון למתן שירות - תקן חשבונאות מספר 33


הטבות עובד

תקן חשבונאות מספר 39


מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017)


השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 13 (מעודכן)


תשלום מבוסס מניות

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 24


הכרה בהכנסות

הכנסות - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 25


הכרה בהכנסות

דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו - הבהרה מספר 8


הכרה בהכנסות

הכנסות מעסקאות תוכנה - הבהרה מספר 9


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

מסים על ההכנסה - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 19


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

הטיפול החשבונאי בהוצאות מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 - הנחיה מקצועית 04/1


הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

הטיפול החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים שלא הוכרה בגינן הוצאה - הבהרה מספר 7


רווח למניה

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 21


דין וחשבון על תזרימי המזומנים

נוסח משולב של גילוי דעת 51


הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

תקן חשבונאות מספר 23


נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 38


דיווחים נוספים

צדדים קשורים - נוסח משולב של גילוי דעת 29


דיווחים נוספים

אירועים לאחר תקופת הדיווח - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 7


דיווחים נוספים

דיווח מגזרי - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 11


דיווח כספי לתקופות ביניים

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 14


מוסדות ללא כוונת רווח

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים - נוסח משולב של גילוי דעת מספר 69


מוסדות ללא כוונת רווח

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה - תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016)


מוסדות ללא כוונת רווח

דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים - נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009)


מוסדות ללא כוונת רווח

הבהרה מקצועית - באור בדבר מדיניות חשבונאית בדוחות כספיים של רשות מקומית


אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

תקן חשבונאות מספר 29


מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME)

תקן חשבונאות מספר 32