הדפס
חיפוש באתר

פרשנויות IFRIC ו- SIC

להלן התרגום לעברית של הפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי – IFRIC ושל הפרשנויות של הוועדה המתמדת לפרשנויות – SIC שפורסמו עד ליום 31 במאי 2023 לרבות תיקונים לפרשנויות שפורסמו עד למועד זה ומועד תחילתם אינו לאחר 1 בינואר 2024. התרגום לעברית של פרשנויות ותיקונים להם שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2024 נכלל במדור "תוספות לתקני IFRS". תרגום הפרשנויות נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 

IFRIC