הדפס
חיפוש באתר

תהליך התקינה

תהליך התקינה של תקני החשבונאות החלים כיום על החברות הפרטיות מורכב ממספר שלבים.

 

 • דיונים בוועדה המקצועית

  • תקופת הערות מקדמיות של הלשכה והרשות

 • דיונים בהערות לשכת רואי חשבון ורשות ניירות ערך בוועדה המקצועית ואישור הצעה לתקן

  •  

 • פרסום הצעה לתקן לתגובות הציבור

  • תקופת הערות הציבור

 • דיונים בהערות הציבור בוועדה המקצועית ואישור התקן

  • 30 יום

 • תקן סופי לאחר 30 יום

 

תחילה נקבעת תוכנית העבודה של המוסד לתקינה בהתאם לצרכים של החברות הפרטיות ובהתחשב בלקונה הקיימת בתקינה.

תוכנית העבודה מאושרת על ידי הוועדה המקצועית בה נוכחים גם נציגי לשכת רואי חשבון בישראל ונציגי רשות ניירות ערך. במקרים אחדים מוקמת ועדת משנה אשר מקיימת דיונים ומגבשת הצעה לתקן.

במקרים אחרים צוות המוסד לתקינה מכין את ההצעה לתקן לקראת דיון בוועדה המקצועית. הוועדה המקצועית מקיימת דיון בהצעה לתקן ולאחר אישורה מועברת ההצעה לתקן ללשכת רואי חשבון בישראל ולרשות ניירות ערך לתקופת הערות מקדמיות של שישה שבועות.

בתום תקופת ההערות המקדמיות מקיימת הוועדה המקצועית דיון בהערות שהתקבלו ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, אם בכלל, מאושרת ההצעה לתקן לפרסום לציבור.

ההצעה לתקן מפורסמת באתר האינטרנט של המוסד לתקינה לתקופת הערות של כשלושה חודשים ודבר פירסום ההצעה לתקן מפורסם בעיתונות. בתום תקופת הערות הציבור מקיימת הוועדה המקצועית דיון בהערות ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, אם בכלל, מאושר תקן החשבונאות.

לאחר אישור תקן החשבונאות, נשלח התקן ללשכת רואי חשבון בישראל, לרשות ניירות ערך ולמועצת המוסד לתקינה לתקופה של 30 יום.

במהלך תקופה זו רשאים גופים אלה לעכב או למנוע כניסה לתוקף של התקן. בחלוף תקופת 30 הימים מפורסם התקן לציבור באתר האינטרנט של המוסד לתקינה ודבר פירסום התקן מפורסם בעיתונות.