הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2017. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


סיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 2)

ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.


הבהרות לתקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.


תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות

ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד היישום לראשונה של תקן זה או לפניו. אם ישות מיישמת תקן זה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.


מועד תחילה של תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

תיקונים אלה דוחים את מועד התחילה של מכירה או תרומה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) למועד שייקבע על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים.


תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (יולי 2014) 

התקן קובע עקרונות לדיווח כספי על נכסים פיננסיים ועל התחייבויות פיננסיות, אשר יציגו למשתמשים בדוחות הכספיים מידע רלוונטי ושימושי לצורך הערכת הסכומים, העיתוי והוודאות של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות.


תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות 

התקן קובע עקרונות שעל ישות ליישם על מנת לדווח מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי המהות, הסכום, העיתוי וחוסר ודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזה עם לקוח.