הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2019. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

ישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 17 לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו. יישום מוקדם מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ואת תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 17 או לפניו.


תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) כפי שתוקן על ידי מועד תחילה של התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בחודש דצמבר 2015. מועד התחילה של התיקונים טרם נקבע.


תיקונים להפניות למסגרת המושגית בתקני דיווח כספי בינלאומיים

מסמך זה מתקן הפניות למסגרת המושגית שפורסמה בחודש מרס 2018. מועד התחילה של התיקונים הוא 1 בינואר 2020.