הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2017. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


סיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 2)

ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.


תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות

ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד היישום לראשונה של תקן זה או לפניו. אם ישות מיישמת תקן זה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.


תקן דיווח כספי בינלאומי 17חוזי ביטוח

ישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 17 לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו. יישום מוקדם מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים ואת תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 17 או לפניו.


מועד תחילה של תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

תיקונים אלה דוחים את מועד התחילה של מכירה או תרומה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) למועד שייקבע על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים.