הדפס
חיפוש באתר

תוספות לתקני IFRS

להלן התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2019. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 


ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-19 Covid

תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות - מאי 2020

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה ביום 28.5.20 תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16. התיקון מספק לחוכרים הקלה לעניין הטיפול בויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל-Covid 19. חוכר יישם את התיקון לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 ליוני 2020 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר, כולל בדוחות כספיים שטרם אושרו לפרסום ביום 28 במאי 2020.


חוזים מכבידים - עלות לקיום חוזה

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - מאי 2020

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. התיקונים ייושמו לחוזים לגביהם הישות טרם קיימה את כל מחויבויותיה בתחילת תקופת הדיווח השנתית שבה היא מיישמת לראשונה את התיקונים (מועד היישום לראשונה). הישות לא תציג מחדש מידע השוואתי. במקום זאת, הישות תכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקונים כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים או של רכיב אחר של הון, כפי שמתאים, במועד היישום לראשונה.


רכוש קבוע - תקבולים לפני השימוש המיועד

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע - מאי 2020

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. התיקונים ייושמו למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבה הישות מיישמת לראשונה את התיקונים (מועד היישום לראשונה) או לאחריה. הישות תכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקונים כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים (או של רכיב אחר של הון, כפי שמתאים) בתחילת התקופה המוקדמת הזו שמוצגת.


הפניה למסגרת המושגית

תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים - מאי 2020

תיקונים אלה ייושמו לצירופי עסקים אשר מועד רכישתם הוא בתחילת, או לאחר תחילת, תקופת הדיווח השנתית הראשונה המתחילה ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר אם באותו מועד או במועד מוקדם יותר ישות מיישמת גם את כל התיקונים שבוצעו על ידי תיקונים להפניות למסגרת המושגית בתקני דיווח כספי בינלאומיים, שפורסם במרס 2018.


שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים מחזור 2020-2018

מאי 2020

התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר.


סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות

תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים - ינואר 2020

התיקונים ייושמו למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 8 לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מציעה לדחות את מועד התחילה בשנה אחת. טרם פורסם תיקון סופי.


תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

ישות תיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 17 לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם מותר לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים במועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 17 או לפניו.


תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28) כפי שתוקן על ידי מועד תחילה של התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בחודש דצמבר 2015. מועד התחילה של התיקונים טרם נקבע.