הדפס
חיפוש באתר

תקני חשבונאות


שיפור תקנים קיימים - 2010 (תקינה ישראלית)

מטרת השיפורים היא לאמץ חלק מהשיפורים שבוצעו בחודש מאי 2008 לתקינה הבינלאומית. התיקונים כוללים תיקון לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, תיקון לגילוי דעת מספר 51 של לשכת רואי חשבון, דין וחשבון על תזרימי המזומנים ותיקון לתקן חשבונאות מספר 16, נדל"ן להשקעה.


שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה (וכן תיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים וביטול של גילוי דעת מספר 10, הצגת מס שירותים בדין וחשבון כספי של מוסד בנקאי או חברת ביטוח), לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, לתקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים ולגילוי דעת מספר 29, צדדים קשורים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.  


שיפור תקנים קיימים - 2017 (א)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (א) כולל תיקונים לגילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, לתקן חשבונאות מספר 18, דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים ולתקן חשבונאות מספר 34, הצגת דוחות כספיים.


מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם 

המסגרת המושגית דנה במטרת הדוחות הכספיים, במאפיינים האיכותיים של המידע שנכלל בדוחות הכספיים, בהגדרה, בהכרה ובמדידה של הרכיבים בדוחות הכספיים ובתפיסות ההון ושימור ההון.


תקן חשבונאות מספר 1

אחזקותיהן של קרנות הון סיכון

תקן זה עוסק באופן המדידה וההצגה של השקעות הון סיכון בדוחותיה הכספיים של קרן הון סיכון.


תקן חשבונאות מספר 2

הקמת בניינים למכירה

תקן זה קובע כללי חשבונאות לעניין ההכרה בהכנסות ובהוצאות ולגבי אופן המדידה וההצגה של נכסים והתחייבויות המתייחסים להקמת בניינים למכירה.


תקן חשבונאות מספר 3

היוון עלויות אשראי

תקן זה קובע את כללי החשבונאות והדיווח להיוון עלויות אשראי כחלק מהעלות של נכסים מסוימים.


תקן חשבונאות מספר 4

עבודות על פי חוזה ביצוע

תקן זה קובע כללי חשבונאות לעניין ההכרה בהכנסות ובהוצאות ולעניין אופן המדידה וההצגה של נכסים והתחייבויות הנובעים מעבודות על פי חוזי ביצוע.


תקן חשבונאות מספר 5

תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

התקן מתקן ומבהיר את הוראות גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.


תקן חשבונאות מספר 6

גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם

התקן קובע את דרישות הגילוי לגבי ההשפעה של יישום תקני חשבונאות חדשים על הדוחות הכספיים בתקופות שלפני יישומם.


תקן חשבונאות מספר 7

אירועים לאחר תאריך המאזן

תקן חשבונאות מספר 7 קובע מתי על תאגיד לבצע התאמה בדוחותיו הכספיים בגין אירועים לאחר תאריך המאזן וכן את הגילוי הנדרש מתאגיד בדבר התאריך בו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום ובדבר אירועים שלאחר תאריך המאזן.


תקן חשבונאות מספר 8

פעילויות מופסקות

תקן זה עוסק בהצגה ובגילוי המתייחסים לפעילות מופסקת.


תקן חשבונאות מספר 9

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

מטרת התקן היא להחיל על מוסדות להשכלה גבוהה את גילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5, תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.


תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016)

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

מטרת התקן היא להחיל על מוסדות להשכלה גבוהה את גילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5, תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016) דוחה את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 9 לדוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה לתקופות המתחילות ביום 1 באוקטובר 2016. התקן אף מבהיר כי בהתאם לתקן חשבונאות מספר 35 נדרש גילוי להשפעה הצפויה של תקן חשבונאות מספר 9 על הדוחות הכספיים. הוועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן


תקן חשבונאות מספר 11

דיווח מגזרי

התקן קובע את דרישות הגילוי לגבי מגזרים עסקיים ומגזרים גיאוגרפיים וכן קובע הנחיות מפורטות וקריטריונים כמותיים לזיהויים.


תקן חשבונאות מספר 12

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

תקן זה קובע שמועד המעבר לדיווח כספי נומינלי, לגבי מרבית התאגידים, הוא 31 בדצמבר 2002. בנוסף, תקן זה קובע שהסכומים המותאמים, הכלולים בדוחות הכספיים לשנת הדיווח המסתיימת במועד המעבר, ישמשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי לתקופות שלאחר מכן.


תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 12

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

מסמך זה מפרט את השיקולים והנימוקים למסקנות לגבי הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים.


תקן חשבונאות מספר 13

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

התקן עוסק בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח. בשנת 2007 פורסם תקן חשבונאות מספר 13 (מעודכן) אשר החליף את תקן זה. תקן חשבונאות מספר 13 (מעודכן) חל החל מ- 1 בינואר 2008.


תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן)

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

תקן זה עוסק בקביעת מטבע הפעילות של ישות או של פעילויות חוץ של ישות, בתרגום עסקאות במטבע חוץ, בתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ וכן בתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 או לאחר מכן.


תקן חשבונאות מספר 14

דיווח כספי לתקופות ביניים

התקן אינו קובע אילו תאגידים חייבים לפרסם דיווחים כספיים לתקופות ביניים או באיזו תדירות עליהם לפרסמם. התקן מגדיר את התכולה המינימלית של דיווח כספי לתקופות ביניים ומפרט את הכללים החשבונאיים להכרה ומדידה שיש ליישמם בדיווח כספי לתקופות ביניים


תקן חשבונאות מספר 15

ירידת ערך נכסים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי וההצגה הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את עיתוי בדיקת ירידת ערך ואת אופן קביעת ההפסד מירידת ערך של נכס בודד ושל יחידה מניבה מזומנים.


תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 15

ירידת ערך נכסים

מסמך זה מפרט את השיקולים והנימוקים למסקנות לגבי הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים.


תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

ירידת ערך נכסים

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 15 שפורסם בפברואר 2003. התקן פורסם לאחר שהתקבלה החלטה בוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים לפיה הפסד מירידת ערך השקעה בחברה כלולה יוקצה להשקעה בכללותה ולא לרכיבי ההשקעה (מוניטין, וכו’). יחד עם תקן זה פורסמה הבהרה מספר 10, הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת. כמו כן, בעקבות התיקון פורסמו הבהרות מספר 1 ו- 6 בנוסח מעודכן לשנת 2009.


תקן חשבונאות מספר 16

נדל"ן להשקעה

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בנדל"ן להשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות


תקן חשבונאות מספר 17

דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים, ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

התקן דוחה את מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים של מרבית התאגידים ליום 31 בדצמבר 2003. כמו כן, התקן דוחה את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.


תקן חשבונאות מספר 18

דיווח כספי על ידי קופות חולים

התקן קובע את כללי החשבונאות והדיווח שיחולו על דוחות כספיים. כללי חשבונאות אחידים לקופות החולים יאפשרו השגת השוואתיות, על מנת לאפשר הקצאה נכונה ויעילה של המשאבים המשותפים בין קופות החולים. תקן זה חל על קופות חולים עד לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2010. לאחר מכן יחול תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009) דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים. ניתן לאמץ את תקן חשבונאות מספר 18 המעודכן כבר מהדוחות הכספיים לשנת 2009.


תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009)

דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים

תקן חשבונאות זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 18 שפורסם בפברואר 2003. התקן קובע את כללי החשבונאות והדיווח הכספי שיחולו על הדוחות הכספיים של בתי חולים ציבוריים וקופות חולים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2010. אימוץ מוקדם אפשרי.


תקן חשבונאות מספר 19

מסים על ההכנסה

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה. התקן מטפל הן במסים שוטפים והן במסים נדחים.


תקן חשבונאות מספר 20

תקופת הפחתת המוניטין

תקן זה קבע כי מוניטין יופחת על פני אורך החיים השימושיים שלו. התקן בוטל בעת פרסומו של תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) בחודש מרס 2006.


תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן)

הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת

תקן זה קובע כי מוניטין ונכס בלתי מוחשי, בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, שהתהוו ברכישה של חברה מוחזקת לא יופחתו. התקן מבטל את תקן חשבונאות מספר 20.


תקן חשבונאות מספר 21

רווח למניה

התקן קובע עקרונות לחישוב ולהצגת רווח למניה, כדי לשפר את יכולת ההשוואה בין ביצועים של ישויות שונות באותה תקופת דיווח ובין ביצועים של אותה ישות בתקופות דיווח שונות.


תקן חשבונאות מספר 22

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

התקן כולל דרישות להצגת מכשירים פיננסיים ומגדיר את המידע שיש לתת לו גילוי בגינם.


תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017)

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 22 ואת תקן חשבונאות מספר 31, שתיקן את תקן חשבונאות מספר 22. התקן כולל דרישות להצגה של מכשירים פיננסיים ולגילוי לגביהם. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר.


תקן חשבונאות מספר 23

הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

תקן זה מבטל את תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל השליטה בו בדוחות הכספיים), התשנ"ו - 1996 וקובע את הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה. התקן אינו מחייב ישויות שחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 אינו חל עליהן. התקן מבסס את המדידה בדוחות הכספיים על שווי הוגן.


תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018)

תשלום מבוסס מניות

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 24 שפורסם בשנת 2005. במבוא לתקן מפורטים השינויים שבוצעו במהלך עדכונו. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 


תקן חשבונאות מספר 24

תשלום מבוסס מניות

התקן קובע את הדיווח הכספי על ידי ישות כאשר היא מתקשרת בעסקת תשלום מבוסס מניות. במיוחד, מחייב התקן ישות לשקף ברווח או בהפסד שלה ובמצבה הכספי את ההשפעות של עסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל הוצאות הקשורות עם עסקאות שבהן מוענקות אופציות למניות לעובדים.


תקן חשבונאות מספר 25

הכנסות

התקן קובע קריטריונים להכרה בהכנסות ומזהה את הנסיבות בהן קריטריונים אלה מתקיימים.


תקן חשבונאות מספר 26

מלאי

התקן קובע את הטיפול החשבונאי במלאי. התקן מספק הנחיות לקביעת העלות והכרה בה לאחר מכן כהוצאה לרבות ירידת ערך כלשהי לשווי מימוש נטו. התקן מספק גם הנחיות לנוסחאות עלות שמשמשות להקצאת עלויות לסוגי מלאי שונים.


תקן חשבונאות מספר 27

רכוש קבוע

התקן קובע את הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע, כך שמשתמשים בדוחות הכספיים יוכלו לקבל מידע לגבי השקעתה של הישות ברכוש קבוע ולגבי השינויים בהשקעה כזו. התקן קובע את מועד ההכרה בנכסים, קביעת ערכם בספרים, קביעת הוצאות פחת והפסדים מירידת ערך.


תקן חשבונאות מספר 28

תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע

מטרת התקן היא לאפשר לישויות, אשר בכוונתן לאמץ את ההקלות שנקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 1 לעניין רכוש קבוע בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008, לאמץ את אותן הקלות בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007. כמו כן, קובע התקן כי ישויות שאינן מחויבות לדווח בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים יישמו את הוראות התקן לגבי החלפות נכסים ופחת לפי רכיבים בדרך של מכאן ולהבא לגבי רכישות נכסים שבוצעו לאחר 1 בינואר 2007.


תקן חשבונאות מספר 29

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

התקן קובע כי חברות ציבוריות, המדווחות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, יערכו את דוחותיהם הכספיים בהתאם לתקינה הבינלאומית החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 ומאפשר אף יישום מוקדם. התקן מעודד גם חברות אחרות לערוך את דוחותיהם בהתאם לתקינה הבינלאומית.


תקן חשבונאות מספר 30

נכסים בלתי מוחשיים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים שאינם מטופלים בתקן אחר. התקן גם מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים של נכסים אלה ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודותם.


תקן חשבונאות מספר 31

תיקון תקן חשבונאות מספר 22, מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

מטרת תקן זה היא לקבוע שכתבי אופציה שלהם מחיר מימוש מדורג וקבוע מראש ורכיב ההמרה של התחייבויות הניתנות להמרה שלהן מחיר המרה מדורג וקבוע מראש יסווגו כמכשירים הוניים. כמו כן, להפוך את הוראת המעבר לגבי כתבי אופציה שמחיר המימוש שלהם צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד למטבע חוץ ולגבי התחייבויות הניתנות להמרה שמחיר ההמרה שלהן צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד למטבע חוץ להוראה קבועה בתקן.


תקן חשבונאות מספר 32

מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

מטרת התקן היא לאפשר לישויות קטנות ובינוניות, כהגדרתן בתקן, לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2011.


תקן חשבונאות מספר 33

הסדרי זיכיון למתן שירות

התקן קובע הנחיות לטיפול החשבונאי על ידי מפעילים בהסדרי זיכיון למתן שירות ציבורי-לפרטי.


תקן חשבונאות מספר 34

הצגה של דוחות כספיים

התקן קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים למטרות כלליות (general purpose financial statements), כדי להבטיח השוואתיות עם הדוחות הכספיים של הישות לתקופות קודמות וגם עם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן מפרט דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם. התקן אינו כולל דרישות של הכרה ומדידה.


תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 

מטרת התקן היא לקבוע את הקריטריונים לבחירה ושינוי של מדיניות חשבונאית ולקבוע את הטיפול החשבונאי והגילוי לשינויים במדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקוני טעויות. התקן עודכן בשנת 2018 על מנת לקבוע כי אם המדיניות החשבונאית התבססה על כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת), ישות רשאית לשנות את המדיניות החשבונאית שלה למדיניות חשבונאית המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני ובלבד שהשינוי מבוצע במועד התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו. שינוי כזה במדיניות החשבונאית יטופל כשינוי יזום במדיניות חשבונאית.


תקן חשבונאות מספר 35

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 

מטרת התקן היא לקבוע את הקריטריונים לבחירה ושינוי של מדיניות חשבונאית ולקבוע את הטיפול החשבונאי והגילוי לשינויים במדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקוני טעויות.


תקן חשבונאות מספר 36

תיקון גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69

התקן מבהיר ומתקן הוראות קיימות בתקנים לגבי כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים וכן מוסיף הוראות חדשות.


תקן חשבונאות מספר 37

ישויות השקעה

התקן נועד לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישויות השקעה. התקן מגדיר ישות השקעה וקובע את הטיפול החשבונאי של ישות השקעה בהשקעותיה בחברות בנות, בחברות בשליטה משותפת, בחברות כלולות ובניירות ערך אחרים. ישות השקעה תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר.


תקן חשבונאות מספר 38

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

התקן מפרט את הדרישות לסיווג, למדידה ולהצגה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, של נכסים לא שוטפים המוחזקים לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. התקן ייושם מכאן ולהבא על נכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) שמקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה ועל פעילויות שמקיימות את הקריטריונים לסיווג כפעילויות שהופסקו לאחר מועד היישום לראשונה של התקן. התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר 8, פעילויות מופסקות.


תקן חשבונאות מספר 39

הטבות עובד

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובד. התקן מחליף את גילוי דעת מספר 19 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה ואת גילוי דעת מספר 20הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר.