הדפס
חיפוש באתר

תקני חשבונאות


שיפור תקנים קיימים - 2010 (תקינה ישראלית)

מטרת השיפורים היא לאמץ חלק מהשיפורים שבוצעו בחודש מאי 2008 לתקינה הבינלאומית. התיקונים כוללים תיקון לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, תיקון לגילוי דעת מספר 51 של לשכת רואי חשבון, דין וחשבון על תזרימי המזומנים ותיקון לתקן חשבונאות מספר 16, נדל"ן להשקעה. מועד התחילה של שיפור תקנים זה הוא 1 בינואר 2010.


שיפור תקנים קיימים - 2017 (א)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (א) כולל תיקונים לגילוי דעת מספר 69 (גילוי דעת 69), כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, לתקן חשבונאות מספר 18, דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים ולתקן חשבונאות מספר 34, הצגת דוחות כספיים. מועד התחילה של שיפור תקנים זה הוא 1 בינואר 2017.


שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (ב) כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה (וכן תיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים וביטול של גילוי דעת מספר 10, הצגת מס שירותים בדין וחשבון כספי של מוסד בנקאי או חברת ביטוח), לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, לתקן חשבונאות מספר 30, נכסים בלתי מוחשיים ולגילוי דעת מספר 29, צדדים קשורים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.  


שיפור תקנים קיימים - 2021

שיפור תקנים קיימים - 2021 כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה (וכן תיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים) ולתקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים. התיקון לתקן חשבונאות מספר 35 מאפשר לחברה המיישמת את התקינה הישראלית ואשר מאמצת תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני (או כלל מתוכו) בהתאם לסעיף 15א ליישם את הוראות המעבר שבתקן הדיווח הכספי הבינלאומי בעת אימוצו (ללא קשר אם האימוץ בוצע במועד התחילה או במועד מאוחר יותר). התיקון לתקן חשבונאות מספר 19 והתיקון הנובע מכך לתקן חשבונאות מספר 34 מטרתם לבטל חוסר עקביות בסעיפים מסוימים לגבי הקביעה כי נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יסווגו כנכסים לא שוטפים או כהתחייבויות לא שוטפות. התיקון לתקן חשבונאות מספר 34 הוא על מנת להבהיר שיתאפשר סיווג של ההתחייבויות לזמן ארוך רק בגין הפרת אמות מידה פיננסיות של התחייבויות לזמן ארוך עד סוף תקופת הדיווח אשר תוקנו בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 54 לתקן חשבונאות מספר 34 עד למועד אישור הדוחות הכספיים ולא יתאפשר סיווג לזמן ארוך של הלוואות לזמן קצר (כולל חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך) אשר לאחר סוף תקופת הדיווח (ולפני מועד אישור הדוחות הכספיים) מועד פירעונן נדחה לאחר 12 חודש מסוף תקופת הדיווח. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.  


שיפור תקנים קיימים - 2024 (תקינה ישראלית)

שיפור תקנים קיימים - 2024 (תקינה ישראלית) כולל תיקונים לתקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה, לתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע ולתקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009), ירידת ערך נכסים. התיקון לתקן חשבונאות מספר 19 הוא על מנת לספק חריג זמני מהדרישות להכיר בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים המתייחסים למסים על ההכנסה בגין כללי מודל פילאר 2 ומהדרישות לתת גילוי למידע בגינם. התיקון כולל דרישות גילוי ממוקדות. התיקון יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2023. תיקון נוסף לתקן חשבונאות מספר 19 הוא על מנת לצמצם את ההחרגה מהכרה במסים נדחים, כך שההחרגה לא תחול על עסקאות שבמועד ההכרה לראשונה יוצרות הפרשים זמניים חייבים במס והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בסכומים שווים (כגון עסקאות חכירה והתחייבויות לפירוק ולשיקום שהוכרו כחלק מהעלות של הנכס המתייחס). התיקון יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2024. מטרת התיקון לתקן חשבונאות מספר 27 היא לקבוע כי תקבולים ממכירת פריטים שיוצרו במהלך בדיקת תקינות נכס לא יהוונו, אלא יוכרו בדוח רווח או הפסד. התיקון יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו. כמו כן, במסגרת שיפור תקנים קיימים - 2024 (תקינה ישראלית) נכלל תיקון לתקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) על מנת לתקן הפניה שגויה.


מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם 

המסגרת המושגית דנה במטרת הדוחות הכספיים, במאפיינים האיכותיים של המידע שנכלל בדוחות הכספיים, בהגדרה, בהכרה ובמדידה של הרכיבים בדוחות הכספיים ובתפיסות ההון ושימור ההון. מסגרת מושגית זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 1

אחזקותיהן של קרנות הון סיכון

תקן זה עוסק באופן המדידה וההצגה של השקעות הון סיכון בדוחותיה הכספיים של קרן הון סיכון. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 1998. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 37 ישויות השקעה בתחילה מיום 1 בינואר 2017.


תקן חשבונאות מספר 2

הקמת בניינים למכירה

תקן זה קובע כללי חשבונאות לעניין ההכרה בהכנסות ובהוצאות ולגבי אופן המדידה וההצגה של נכסים והתחייבויות המתייחסים להקמת בניינים למכירה. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2000. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. תקן זה יבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 3

היוון עלויות אשראי

תקן זה קובע את כללי החשבונאות והדיווח להיוון עלויות אשראי כחלק מהעלות של נכסים מסוימים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2000. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 12 הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 15 ירידת ערך נכסים בתחילה מיום 1 בינואר 2004 ומיום 1 בפברואר 2003, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. תקן זה יבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 4

עבודות על פי חוזה ביצוע

תקן זה קובע כללי חשבונאות לעניין ההכרה בהכנסות ובהוצאות ולעניין אופן המדידה וההצגה של נכסים והתחייבויות הנובעים מעבודות על פי חוזי ביצוע. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2000. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2023. תקן זה יבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 5

תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

התקן מתקן ומבהיר את הוראות גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2000. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) בתחילה מיום 1 בינואר 2021.


תקן חשבונאות מספר 6

גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם

התקן קובע את דרישות הגילוי לגבי ההשפעה של יישום תקני חשבונאות חדשים על הדוחות הכספיים בתקופות שלפני יישומם. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 ביוני 2000. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות בתחילה מיום 1 בינואר 2014.


תקן חשבונאות מספר 7

אירועים לאחר תאריך המאזן

תקן חשבונאות מספר 7 קובע מתי על תאגיד לבצע התאמה בדוחותיו הכספיים בגין אירועים לאחר תאריך המאזן וכן את הגילוי הנדרש מתאגיד בדבר התאריך בו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום ובדבר אירועים שלאחר תאריך המאזן. מועד התחילה של תקן זה הוא 31 בדצמבר 2001. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בתחילה מיום 1 בינואר 2014 ומיום 1 בינואר 2017, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים בתחילה מיום 1 בינואר 2019.


תקן חשבונאות מספר 8

פעילויות מופסקות

תקן זה עוסק בהצגה ובגילוי המתייחסים לפעילות מופסקת. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2002. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 14 דיווח כספי לתקופות ביניים, על ידי תקן חשבונאות מספר 15 ירידת ערך נכסים, על ידי תקן חשבונאות מספר 15 ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2003, מיום 1 בינואר 2003, מיום 1 בינואר 2009 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בתחילה מיום 1 בינואר 2017.


תקן חשבונאות מספר 9

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

מטרת התקן היא להחיל על מוסדות להשכלה גבוהה את גילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5, תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 באוקטובר 2014. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 9 דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה (מעודכן 2016) בתחילה מיום 1 באוקטובר 2016.


תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016)

דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה

מטרת התקן היא להחיל על מוסדות להשכלה גבוהה את גילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5, תיקונים והבהרות לגילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. תקן חשבונאות מספר 9 (מעודכן 2016) דוחה את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 9 לדוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה לתקופות המתחילות ביום 1 באוקטובר 2016. התקן אף מבהיר כי בהתאם לתקן חשבונאות מספר 35 נדרש גילוי להשפעה הצפויה של תקן חשבונאות מספר 9 על הדוחות הכספיים. הוועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 באוקטובר 2016. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) בתחילה מיום 1 בינואר 2021.


תקן חשבונאות מספר 10

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

מטרתו של תקן זה היא לוודא יישומם של קריטריונים מתאימים להכרה ולבסיסי מדידה להפרשות, להתחייבויות תלויות ולנכסים תלויים, וכן לוודא כי נכלל גילוי מספיק בביאורים לדוחות הכספיים שיאפשר למשתמשים להבין את מהותם, עיתוים וסכומם. תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו. יישום מוקדם מומלץ. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2023, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 11

דיווח מגזרי

התקן קובע את דרישות הגילוי לגבי מגזרים עסקיים ומגזרים גיאוגרפיים וכן קובע הנחיות מפורטות וקריטריונים כמותיים לזיהויים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2002. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בתחילה מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014 ומיום 1 בינואר 2017, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 12

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

תקן זה קובע שמועד המעבר לדיווח כספי נומינלי, לגבי מרבית התאגידים, הוא 31 בדצמבר 2002. בנוסף, תקן זה קובע שהסכומים המותאמים, הכלולים בדוחות הכספיים לשנת הדיווח המסתיימת במועד המעבר, ישמשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי לתקופות שלאחר מכן. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2004. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 17 דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ, על ידי תקן חשבונאות מספר 19 מיסים על ההכנסה ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 31 בדצמבר 2002, מיום 1 בינואר 2005 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 12

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

מסמך זה מפרט את השיקולים והנימוקים למסקנות לגבי הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים. תמצית שיקולים זו תוקנה על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 13

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

התקן עוסק בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2004. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 15 ירידת ערך נכסים, על ידי תקן חשבונאות מספר 17 דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ועל ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע בתחילה מיום 1 בינואר 2003, מיום 31 בדצמבר 2002 ומיום 1 בינואר 2007, בהתאמה. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן) השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ בתחילה מיום 1 בינואר 2008.


תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן)

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

תקן זה עוסק בקביעת מטבע הפעילות של ישות או של פעילויות חוץ של ישות, בתרגום עסקאות במטבע חוץ, בתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ וכן בתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2008. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 14

דיווח כספי לתקופות ביניים

התקן אינו קובע אילו תאגידים חייבים לפרסם דיווחים כספיים לתקופות ביניים או באיזו תדירות עליהם לפרסמם. התקן מגדיר את התכולה המינימלית של דיווח כספי לתקופות ביניים ומפרט את הכללים החשבונאיים להכרה ומדידה שיש ליישמם בדיווח כספי לתקופות ביניים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2003. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 21 רווח למניה, על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע, על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו ועל ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד בתחילה מיום 1 בינואר 2006, מיום 1 בינואר 2007, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2017 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2019 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 15

ירידת ערך נכסים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי וההצגה הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את עיתוי בדיקת ירידת ערך ואת אופן קביעת ההפסד מירידת ערך של נכס בודד ושל יחידה מניבה מזומנים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2003. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת ועל ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע בתחילה מיום 1 בינואר 2006 ומיום 1 בינואר 2007, בהתאמה. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) ירידת ערך נכסים בתחילה מיום 1 בינואר 2009.


תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 15

ירידת ערך נכסים

מסמך זה מפרט את השיקולים והנימוקים למסקנות לגבי הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים.


תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

ירידת ערך נכסים

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 15 שפורסם בפברואר 2003. התקן פורסם לאחר שהתקבלה החלטה בוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים לפיה הפסד מירידת ערך השקעה בחברה כלולה יוקצה להשקעה בכללותה ולא לרכיבי ההשקעה (מוניטין, וכו’). יחד עם תקן זה פורסמה הבהרה מספר 10, הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת. כמו כן, בעקבות התקן המעודכן פורסמו הבהרות מספר 1 ו- 6 בנוסח מעודכן לשנת 2009. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2009. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו ועל ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד בתחילה מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2017 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 16

נדל"ן להשקעה

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בנדל"ן להשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2007. תקן זה תוקן על ידי שיפור תקנים קיימים 2010 (תקינה ישראלית), על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים , על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בתחילה מיום 1 בינואר 2010, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014 ומיום 1 בינואר 2017, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 17

דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים, ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

התקן דוחה את מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים של מרבית התאגידים ליום 31 בדצמבר 2003. כמו כן, התקן דוחה את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. מועד התחילה של תקן זה הוא 31 בדצמבר 2002. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 18

דיווח כספי על ידי קופות חולים

התקן קובע את כללי החשבונאות והדיווח שיחולו על דוחות כספיים של קופות חולים. כללי חשבונאות אחידים לקופות החולים יאפשרו השגת השוואתיות, על מנת לאפשר הקצאה נכונה ויעילה של המשאבים המשותפים בין קופות החולים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2004. תקן זה חל על קופות חולים עד לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2010. לאחר מכן יחול תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009) דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים. ניתן לאמץ את תקן חשבונאות מספר 18 המעודכן כבר מהדוחות הכספיים לשנת 2009. תקן חשבונאות מספר 18 תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע בתחילה מיום 1 בינואר 2007. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009) דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים בתחילה מיום 1 בינואר 2010.


תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009)

דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים

תקן חשבונאות זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 18 שפורסם בפברואר 2003. התקן קובע את כללי החשבונאות והדיווח הכספי שיחולו על הדוחות הכספיים של בתי חולים ציבוריים וקופות חולים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2010, אימוץ מוקדם אפשרי. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69, על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד ועל ידי שיפור תקנים קיימים 2017 (א) (תקינה ישראלית) בתחילה מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2018, ומיום 1 בינואר 2017, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור, על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021), על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות, על ידי תקן חשבונאות מספר 44 ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45 בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2020, מיום 1 בינואר 2021, מיום 1 בינואר 2024, מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2023, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 19

מסים על ההכנסה

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה. התקן מטפל הן במסים שוטפים והן במסים נדחים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2005. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת, על ידי תקן חשבונאות מספר 22 מכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי, על ידי תקן חשבונאות מספר 24 תשלום מבוסס מניות, על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע, על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות, על ידי תקן חשבונאות מספר 37 ישויות השקעה ועל ידי תקן שיפור תקנים קיימים 2017 (ב) (תקינה ישראלית) בתחילה מיום 1 בינואר 2006, מיום 1 בינואר 2006, מיום 1 בינואר 2006, מיום 1 בינואר 2007, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2017 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי שיפור תקנים קיימים-2021 (תקינה ישראלית) ועל ידי תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021 ומיום 1 בינואר 2023, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 20

תקופת הפחתת המוניטין

תקן זה קבע כי מוניטין יופחת על פני אורך החיים השימושיים שלו. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2004. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע בתחילה מיום 1 בינואר 2007. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת בתחילה מיום 1 בינואר 2006.


תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן)

הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת

תקן זה קובע כי מוניטין ונכס בלתי מוחשי, בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, שהתהוו ברכישה של חברה מוחזקת לא יופחתו. התקן מבטל את תקן חשבונאות מספר 20. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2006. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 30 נכסים בלתי מוחשיים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2007 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 21

רווח למניה

התקן קובע עקרונות לחישוב ולהצגת רווח למניה, כדי לשפר את יכולת ההשוואה בין ביצועים של ישויות שונות באותה תקופת דיווח ובין ביצועים של אותה ישות בתקופות דיווח שונות. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2006. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות ועל ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו בתחילה מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014 ומיום 1 בינואר 2017, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 22

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

התקן כולל דרישות להצגת מכשירים פיננסיים ומגדיר את המידע שיש לתת לו גילוי בגינם. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2006. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע, על ידי תקן חשבונאות מספר 31 תיקון תקן חשבונאות מספר 22, מכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי, על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד בתחילה מיום 1 בינואר 2007, מיום 1 בינואר 2008, מיום 1 בינואר 2014 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017) מכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי בתחילה מיום 1 בינואר 2017.


תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017)

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 22 ואת תקן חשבונאות מספר 31, שתיקן את תקן חשבונאות מספר 22. התקן כולל דרישות להצגה של מכשירים פיננסיים ולגילוי לגביהם. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד בתחילה מיום 1 בינואר 2018. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור ועל ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2020 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 23

הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

תקן זה מבטל את תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל השליטה בו בדוחות הכספיים), התשנ"ו - 1996 וקובע את הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה. התקן אינו מחייב ישויות שחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 אינו חל עליהן. התקן מבסס את המדידה בדוחות הכספיים על שווי הוגן. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2007. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 24

תשלום מבוסס מניות

התקן קובע את הדיווח הכספי על ידי ישות כאשר היא מתקשרת בעסקת תשלום מבוסס מניות. במיוחד, מחייב התקן את הישות לשקף ברווח או בהפסד שלה ובמצבה הכספי את ההשפעות של עסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל הוצאות הקשורות עם עסקאות שבהן מוענקות אופציות למניות לעובדים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2006. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2007 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018) בתחילה מיום 1 בינואר 2018.


תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018)

תשלום מבוסס מניות

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 24 שפורסם בשנת 2005. במבוא לתקן מפורטים השינויים שבוצעו במהלך עדכונו. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר.  תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 25

הכנסות

התקן קובע קריטריונים להכרה בהכנסות ומזהה את הנסיבות בהן קריטריונים אלה מתקיימים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2006. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 רכוש קבוע ועל ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2007 ומיום 1 בינואר 2014, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ועל ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות בתחילה מיום 1 בינואר 2019 ומיום 1 בינואר 2021, בהתאמה. תקן זה יבוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2024.


תקן חשבונאות מספר 26

מלאי

התקן קובע את הטיפול החשבונאי במלאי. התקן מספק הנחיות לקביעת העלות והכרה בה לאחר מכן כהוצאה לרבות ירידת ערך כלשהי לשווי מימוש נטו. התקן מספק גם הנחיות לנוסחאות עלות שמשמשות להקצאת עלויות לסוגי מלאי שונים. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2007. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות, תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ותקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021, מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 27

רכוש קבוע

התקן קובע את הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע, כך שמשתמשים בדוחות הכספיים יוכלו לקבל מידע לגבי השקעתה של הישות ברכוש קבוע ולגבי השינויים בהשקעה כזו. התקן קובע את מועד ההכרה בנכסים, קביעת ערכם בספרים, קביעת הוצאות פחת והפסדים מירידת ערך. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2007. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009) ירידת ערך נכסים, על ידי תקן חשבונאות מספר 28 תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע, על ידי שיפור תקנים קיימים 2010 (תקינה ישראלית), על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות, על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו, על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד ועל ידי תקן שיפור תקנים קיימים 2017 (ב) (תקינה ישראלית) בתחילה מיום 1 בינואר 2009, מיום 1 בינואר 2007, מיום 1 בינואר 2010, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2017, מיום 1 בינואר 2018 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות, תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות, תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי ותקן חשבונאות מספר 45 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021, מיום 1 בינואר 2024, מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2023, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 28

תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע

מטרת התקן היא לאפשר לישויות, אשר בכוונתן לאמץ את ההקלות שנקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 1 לעניין רכוש קבוע בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008, לאמץ את אותן הקלות בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007. כמו כן, קובע התקן כי ישויות שאינן מחויבות לדווח בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים יישמו את הוראות התקן לגבי החלפות נכסים ופחת לפי רכיבים בדרך של מכאן ולהבא לגבי רכישות נכסים שבוצעו לאחר 1 בינואר 2007. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 29

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

התקן קובע כי חברות ציבוריות, המדווחות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, יערכו את דוחותיהם הכספיים בהתאם לתקינה הבינלאומית החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 ומאפשר אף יישום מוקדם. התקן מעודד גם חברות אחרות לערוך את דוחותיהם בהתאם לתקינה הבינלאומית. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 30

נכסים בלתי מוחשיים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים שאינם מטופלים בתקן אחר. התקן גם מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים של נכסים אלה ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודותם. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2007. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 33 הסדרי זיכיון למתן שירות, על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים, על ידי תקן חשבונאות מספר 35 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו, על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד ועל ידי שיפור תקנים קיימים 2017 (ב) (תקינה ישראלית) בתחילה מיום 1 בינואר 2013, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2014, מיום 1 בינואר 2017, מיום 1 בינואר 2018 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות, תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי ותקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2024, מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2023, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 31

תיקון תקן חשבונאות מספר 22, מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

מטרת תקן זה היא לקבוע שכתבי אופציה שלהם מחיר מימוש מדורג וקבוע מראש ורכיב ההמרה של התחייבויות הניתנות להמרה שלהן מחיר המרה מדורג וקבוע מראש יסווגו כמכשירים הוניים. כמו כן, להפוך את הוראת המעבר לגבי כתבי אופציה שמחיר המימוש שלהם צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד למטבע חוץ ולגבי התחייבויות הניתנות להמרה שמחיר ההמרה שלהן צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד למטבע חוץ להוראה קבועה בתקן. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2008. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017) מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה בתחילה מיום 1 בינואר 2017.


תקן חשבונאות מספר 32

מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

מטרת התקן היא לאפשר לישויות קטנות ובינוניות, כהגדרתן בתקן, לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2011. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות.


תקן חשבונאות מספר 33

הסדרי זיכיון למתן שירות

התקן קובע הנחיות לטיפול החשבונאי על ידי מפעילים בהסדרי זיכיון למתן שירות ציבורי-לפרטי. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2013. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים בתחילה מיום 1 בינואר 2014. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ותקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי בתחילה מיום 1 בינואר 2024 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 34

הצגה של דוחות כספיים

התקן קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים למטרות כלליות (general purpose financial statements), כדי להבטיח השוואתיות עם הדוחות הכספיים של הישות לתקופות קודמות וגם עם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן מפרט דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם. התקן אינו כולל דרישות של הכרה ומדידה. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2014. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 38 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו, על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד, על ידי שיפור תקנים קיימים 2017 (א) ועל ידי שיפור תקנים קיימים 2017 (ב) בתחילה מיום 1 בינואר 2017, בתחילה מיום 1 בינואר 2018, בתחילה מיום 1 בינואר 2017 ומיום 1 בינואר 2018, בהתאמה. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות, שיפור תקנים קיימים (2021) - תקינה ישראלית, תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) ותקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות בתחילה מיום 1 בינואר 2019, מיום 1 בינואר 2021, מיום 1 בינואר 2021, מיום 1 בינואר 2021 ומיום 1 בינואר 2024, בהתאמה.


תקן חשבונאות מספר 35

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 

מטרת התקן היא לקבוע את הקריטריונים לבחירה ושינוי של מדיניות חשבונאית ולקבוע את הטיפול החשבונאי והגילוי לשינויים במדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקוני טעויות. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2014. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018) מדיניות חשבונאית, שינוים באומדנים חשבונאיים וטעויות בתחילה מיום 1 בינואר 2018.


תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 

מטרת התקן היא לקבוע את הקריטריונים לבחירה ושינוי של מדיניות חשבונאית ולקבוע את הטיפול החשבונאי והגילוי לשינויים במדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים ותיקוני טעויות. התקן עודכן בשנת 2018 על מנת לקבוע כי אם המדיניות החשבונאית התבססה על כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת), ישות רשאית לשנות את המדיניות החשבונאית שלה למדיניות חשבונאית המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני ובלבד שהשינוי מבוצע במועד התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו. שינוי כזה במדיניות החשבונאית יטופל כשינוי יזום במדיניות חשבונאית. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2014. מועד התחילה של התיקונים משנת 2018 הוא 1 בינואר 2018. תקן זה תוקן על ידי שיפור תקנים קיימים (2021) - תקינה ישראלית בתחילה מיום 1 בינואר 2021.


תקן חשבונאות מספר 36

תיקון גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69

התקן מבהיר ומתקן הוראות קיימות בתקנים לגבי כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים וכן מוסיף הוראות חדשות. מועד התחילה של תקן זה הוא 1 בינואר 2014. תקן זה בוטל על ידי תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021) בתחילה מיום 1 בינואר 2021.


תקן חשבונאות מספר 37

ישויות השקעה

התקן נועד לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישויות השקעה. התקן מגדיר ישות השקעה וקובע את הטיפול החשבונאי של ישות השקעה בהשקעותיה בחברות בנות, בחברות בשליטה משותפת, בחברות כלולות ובניירות ערך אחרים. ישות השקעה תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור בתחילה מיום 1 בינואר 2020.


תקן חשבונאות מספר 38

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

התקן מפרט את הדרישות לסיווג, למדידה ולהצגה של נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה, של נכסים לא שוטפים המוחזקים לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. התקן ייושם מכאן ולהבא על נכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) שמקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה ועל פעילויות שמקיימות את הקריטריונים לסיווג כפעילויות שהופסקו לאחר מועד היישום לראשונה של התקן. התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר 8, פעילויות מופסקות. תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 39 הטבות עובד בתחילה מיום 1 בינואר 2018. לנוסח המשולב המעודכן ליום 31 באוגוסט 2018 ראה תקינה ישראלית – נוסח משולב של תקני חשבונאות. כמו כן, תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 42, חקלאות בתחילה מיום 1 בינואר 2021.


תקן חשבונאות מספר 39

הטבות עובד

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובד. התקן מחליף את גילוי דעת מספר 19 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה ואת גילוי דעת מספר 20 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר.  תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 10, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים בתחילה מיום 1 בינואר 2019.


תקן חשבונאות מספר 41

גילויים בהקשר לצד קשור

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובד. תקן זה מגדיר צד קשור וקובע את דרישות הגילוי לגבי יחסי צד קשור, עסקאות עם צדדים קשורים ויתרות של צדדים קשורים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 או לאחריו.  


תקן חשבונאות מספר 40

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

תקן זה מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים ומחליף את גילוי דעת מספר 69 והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר 9. התקן כולל שינויים רבים לעומת התקן הקיים (אשר מפורטים במבוא לתקן) כגון בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כולל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), בכללי ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת דוח על תזרימי המזומנים ועוד. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.  


תקן חשבונאות מספר 40 (מעודכן 2021)

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

תקן זה מעדכן את תקן חשבונאות מספר 40 שפורסם באוגוסט 2020. העדכון נוגע לשירותים שהתקבלו ללא תמורה על ידי המלכ"ר. הוועדה המקצועית החליטה לאפשר הכרה בשירותים שהתקבלו ללא תמורה, חלף הדרישה להכיר רק בשירותים הדורשים מיומנות ומומחיות מקצועיים, וזאת בהתקיים יתר התנאים המפורטים בסעיף 68 לתקן וכן תנאי נוסף לפיו השירותים שהמלכ"ר היה נאלץ לרכשם בתמורה אילולא התקבלו הינם חיוניים לפעילויות הרגילות של המלכ"ר. ראה גם סעיפים ד1-ד7 למבוא. תקן זה מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים ומחליף את גילוי דעת מספר 69 והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר 9. התקן כולל שינויים רבים לעומת התקן הקיים (אשר מפורטים במבוא לתקן) כגון בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כולל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), בכללי ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת דוח על תזרימי המזומנים ועוד. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.   תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2023.


תקן חשבונאות מספר 42

חקלאות

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף. תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת תקן חשבונאות מספר 26, מלאי. התקן אף מגדיר נכס ביולוגי, צמח מניב ותוצרת חקלאית ומסביר את ההבחנה ביניהם. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.   תקן זה תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי בתחילה מיום 1 בינואר 2023.


תקן חשבונאות מספר 43

הכנסות מחוזים עם לקוחות

תקן זה קובע את אופן ההכרה, המדידה וההצגה של הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת דרישות הגילוי לגביהן. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 25, הכנסות, תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה, תקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע, הבהרה מספר 8, דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו והבהרה מספר 9, הכנסות מעסקאות תוכנה החל ממועד תחילתו. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. 


תקן חשבונאות מספר 43 (מעודכן 2024)

הכנסות מחוזים עם לקוחות

תקן זה קובע את אופן ההכרה, המדידה וההצגה של הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת דרישות הגילוי לגביהן. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 25, הכנסות, תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה, תקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע, הבהרה מספר 8, דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו והבהרה מספר 9, הכנסות מעסקאות תוכנה החל ממועד תחילתו. התקן עודכן בחודש פברואר 2024 על מנת לדחות את מועד התחילה כך שהוא יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. לנוחיות המשתמשים, ניתן למצוא באתר גם את התקן עם סימון השינויים.


תקן חשבונאות מספר 43 (מעודכן 2024) - מסומן

הכנסות מחוזים עם לקוחות

תקן זה קובע את אופן ההכרה, המדידה וההצגה של הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת דרישות הגילוי לגביהן. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 25, הכנסות, תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה, תקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע, הבהרה מספר 8, דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו והבהרה מספר 9, הכנסות מעסקאות תוכנה החל ממועד תחילתו. התקן עודכן בחודש פברואר 2024 על מנת לדחות את מועד התחילה כך שהוא יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. לנוחיות המשתמשים, תקן זה מוצג עם סימון השינויים. ניתן למצוא באתר גם תקן ללא הסימונים.


תקן חשבונאות מספר 44

עלויות אשראי

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי ואת דרישות הגילוי בנושא. התקן קובע שעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס ולפיכך יש להוונן לעלות הנכס הכשיר ואילו עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות לישות. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 3, היוון עלויות אשראי. החלפה זו מבוצעת בד בבד עם החלפת תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה ותקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. 


תקן חשבונאות מספר 44 (מעודכן 2024)

עלויות אשראי

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי ואת דרישות הגילוי בנושא. התקן קובע שעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס ולפיכך יש להוונן לעלות הנכס הכשיר ואילו עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות לישות. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 3, היוון עלויות אשראי. החלפה זו מבוצעת בד בבד עם החלפת תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה ותקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות. התקן עודכן בחודש פברואר 2024 על מנת לדחות את מועד התחילה כך שהוא יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. לנוחיות המשתמשים, ניתן למצוא באתר גם את התקן עם סימון השינויים.


תקן חשבונאות מספר 44 (מעודכן 2024) - מסומן

עלויות אשראי

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי ואת דרישות הגילוי בנושא. התקן קובע שעלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר מהוות חלק מהעלות של אותו נכס ולפיכך יש להוונן לעלות הנכס הכשיר ואילו עלויות אשראי אחרות מוכרות כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות לישות. תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 3, היוון עלויות אשראי. החלפה זו מבוצעת בד בבד עם החלפת תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה ותקן חשבונאות מספר 4, עבודות על פי חוזה ביצוע על ידי תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות. התקן עודכן בחודש פברואר 2024 על מנת לדחות את מועד התחילה כך שהוא יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. לנוחיות המשתמשים, תקן זה מוצג עם סימון השינויים. ניתן למצוא באתר גם תקן ללא הסימונים.


תקן חשבונאות מספר 45

הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

תקן זה מגדיר סיוע ממשלתי ומענק ממשלתי ומסביר את ההבחנה ביניהם. התקן קובע את הטיפול החשבונאי במענק ממשלתי. לעומת זאת, לגבי סיוע ממשלתי שאינו מענק ממשלתי התקן כולל דרישות גילוי בלבד. תקן זה כולל דרישות ספציפיות לטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים להשתתפות ביציאות כהגדרתם בתקן (כגון מענקים מסוימים מרשות החדשנות) ומאפשר לישות בחירת מדיניות חשבונאית בין שתי חלופות. התקן מבטל את גילוי דעת 35, הטיפול החשבונאי במענק השקעות. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם יותר מותר. תיקונים טכניים בוצעו בתקן ב-24 באפריל 2023.