הדפס
חיפוש באתר

תקני IFRS ו- IAS

להלן התרגום לעברית של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים – IFRS ושל תקני החשבונאות הבינלאומיים – IAS שפורסמו עד ליום 31 במאי 2019 לרבות תיקונים לתקנים שפורסמו עד למועד זה ומועד תחילתם אינו לאחר 1 בינואר 2020. התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2020 נכלל במדור "תוספות לתקני IFRS". תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

 

תקני IFRS

תקני IAS