הדפס
חיפוש באתר

IFRIC'S AGENDA DECISIONS

המוסד לתקינה מפרסם תרגום של ה-AGENDA DECISIONS שמפרסמת הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) על מנת לסייע למדווחים ולרואי החשבון ביישום התקינה הבינלאומית. תרגום ה-AGENDA DECISIONS של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לעברית מובא לנוחות המדווחים ורואי החשבון. הנוסח המקורי באנגלית הוא הנוסח המחייב וניתן לקרוא אותו באתר האינטרנט של המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים (בכל תרגום בעברית קיים קישור להחלטה באנגלית). 


פקדונות המתייחסים למסים שאינם מסים על ההכנסה

תקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

ינואר 2019


השקעה בחברה בת המטופלת לפי עלות: רכישה בשלבים

תקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים נפרדים

ינואר 2019


השקעה בחברה בת המטופלת לפי עלות: מימוש חלקי

תקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים נפרדים

ינואר 2019


בחינה של סחורות או שירותים שהובטחו

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

ינואר 2019


זכות גישה של לקוח לתוכנה של ספק הנמצאת בענן

תקן חשבונאות בינלאומי 38, נכסים בלתי מוחשיים

מרס 2019


יישום דרישת צפוי ברמה גבוהה

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים ותקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

מרס 2019


התחייבויות בהתייחס לזכות של שותף בפעילות משותפת

תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

מרס 2019


מכירת תפוקה על ידי שותף בפעילות משותפת

תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים

מרס 2019


אמצעי לחיזוק אשראי במדידה של הפסדי אשראי חזויים

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


סילוק פיזי של חוזים לקנות או למכור פריט לא פיננסי

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


העברה לאורך זמן של סחורה בהקמה

תקן חשבונאות בינלאומי 23, עלויות אשראי

מרס 2019


ריפוי של נכס פיננסי פגום עקב סיכון אשראי

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

מרס 2019


השפעה של הנחה פוטנציאלית על סיווג תוכנית

תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד

יוני 2019


החזקות של מטבעות קריפטוגרפיים

יוני 2019


זכויות תת קרקעיות

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

יוני 2019


עלויות לקיום חוזה

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

יוני 2019


פיצוי בגין עיכובים או ביטולים

תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

ספטמבר 2019


גידור שווי הוגן של סיכון מטבע חוץ בגין נכסים לא-פיננסיים

תקן דיווח כספי בינלאומי 9, מכשירים פיננסיים

ספטמבר 2019


הצגה של התחייבויות או נכסים המתייחסים לטיפולי מס לא ודאיים

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים

ספטמבר 2019


יציאה עוקבת על נכסים ביולוגיים

תקן חשבונאות בינלאומי 41, חקלאות

ספטמבר 2019


שיעור ריבית תוספתי של חוכר

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

ספטמבר 2019


גילוי של שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

תקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים

ספטמבר 2019