הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של תיקונים שונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) פרסמה בחודש מאי 2020 תיקונים שונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 

תרגום לעברית של התיקונים השונים מופיע בתקינה בינלאומית - תוספות לתקני IFRS. 

חזרה לכל החדשות